Thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022-2025

2022-04-22

Đề án Thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022-2025 đã được phê duyệtTheo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, Đề án Thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022-2025 đã được phê duyệt áp dụng trên địa bàn 46 huyện, thành phố thuộc 13 tỉnh (Hòa Bình, Sơn La, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Kiên Giang, An Giang).

Đề án dự kiến được thực hiện trong 02 giai đoạn:

- Giai đoạn 01 (2022-2023): Tập trung thí điểm xây dựng các vùng nguyên liệu đạt chuẩn và tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án.

- Giai đoạn 02 (2024-2025): Hoàn thiện nội dung Đề án về khuyến nông, chuyển giao và ứng dụng Khoa học công nghệ cho HTX, người dân, ... Mở rộng xây dựng 05 trung tâm logistic song song việc thực hiện nội dung khuyến nông cộng đồng.

Quan điểm của Đề án tập trung vào các vấn đề trọng điểm như sau:

- Phải gắn liền với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội. Đồng thời bảo vệ môi trường, thúc đẩy các hoạt động khuyến nông và xây dựng thương hiệu sản phẩm.

- Xây dựng vùng nguyên liệu dựa trên nhu cầu thị trường. Phát huy lợi thế phát triển của từng vùng, gắn kết chặt chẽ với công nghiệp bảo quản-chế biến-tiêu thụ để hình thành vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh tập trung.

- Phát triển vùng nguyên liệu trên cơ sở tổ chức lại sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ.

- Đầu tư nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh, chế biến vận chuyển tiêu thụ nông sản hàng hoá.

- Khuyến khích liên kết, hợp tác giữa Doanh nghiệp với các HTX nông nghiệp.

- Xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ chế biến và tiêu thụ phải đồng bộ với cơ chế chính sách, huy động được mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế và Nhà nước

Đề án được xây dựng để hướng đến các mục tiêu chung

- Hình thành 05 vùng sản xuất nguyên liệu sản phẩm nông, lâm nghiệp quy mô hàng hóa tập trung, hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến trên cơ sở liên kết bền vững giữa các HTX nông nghiệp với các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ.

- Phát triển và nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp trong chuỗi giá trị nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và giảm giá thành nguyên liệu đầu vào.

03 Nhiệm vụ chính của Đề án:

- Xây dựng 05 vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn tại 11 tỉnh.

- Mở rộng vùng nguyên liệu cà phê Tây Nguyên tại 02 tỉnh Đắk Nông và Kon Tum.

- Xây dựng 05 trung tâm sơ chế, chế biến, bảo quản nguyên liệu (logictic) hỗ trợ hợp tác xã phát triển vùng nguyên liệu.

Đề án đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT giao cho Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn là đơn vị chủ trì thực hiện.