Thông báo về việc sửa đổi danh sách các chất bảo quản được phép sửa đổi việc sử dụng methylparaben, propylparaben và muối natri của chúng

2021-09-15

Bộ Y tế Canada đã đánh giá lại việc cấp phép sử dụng các chất bảo quản metyl -p-hydroxybenzoat (methylparaben), propyl-p-hydroxybenzoat  (propylparaben) và muối natri của chúng Bộ Y tế Canada đã đánh giá lại việc cấp phép sử dụng các chất bảo quản metyl -p-hydroxybenzoat (methylparaben), propyl-p-hydroxybenzoat  (propylparaben) và muối natri của chúng (muối natri của axit metyl-p-hydroxybenzoic và muối natri của propyl-p- axit hydroxybenzoic). Thông báo về đề xuất của Bộ Y tế Canada về việc sửa đổi việc cho phép sử dụng của các chất phụ gia thực phẩm methylparaben, propylparaben và muối natri của chúng trong các loại thực phẩm khác nhau [NOP / ADP-0033] đã được công bố vào ngày 15 tháng 11 năm 2019. Đề xuất đã được công khai tiếp nhận ý kiến trong 75 ngày. Không có bình luận nào được nhận trong khoảng thời gian này.

Do đó, Bộ Y tế Canada đã sửa đổi việc sử dụng được phép của bốn phụ gia thực phẩm này như được mô tả trong tài liệu thông tin bằng cách sửa đổi Phần 2 của danh sách các chất bảo quản được phép, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 8 năm 2021. Mục đích của thông báo này là để thông báo công khai quyết định của Bộ về vấn đề này và cung cấp thông tin liên hệ thích hợp cho bất kỳ thắc mắc nào hoặc cho những người muốn cung cấp bất kỳ thông tin khoa học mới nào liên quan đến sự an toàn của các phụ gia thực phẩm này.

Xem chi tiết tại đây!