Các sản phẩm thực phẩm có chứa cần sa hoặc các bộ phận của cây gai dầu

2021-09-15

Dự thảo Thông báo của Bộ Y tế Công cộng (MOPH) có tên "Các sản phẩm thực phẩm có chứa cần sa hoặc các bộ phận của cây gai dầu", được thông báo trước đây trong G/SPS/N/THA/390 ngày 5 tháng 5 năm 2021 hiện đã được thông qua.Dự thảo Thông báo của Bộ Y tế Công cộng (MOPH) có tên "Các sản phẩm thực phẩm có chứa cần sa hoặc các bộ phận của cây gai dầu", được thông báo trước đây trong G/SPS/N/THA/390 ngày 5 tháng 5 năm 2021 hiện đã được thông qua và xuất bản trên Công báo Hoàng gia ngày 23 tháng 7 năm 2021 theo Thông báo của MOPH (số 427) với tiêu đề "Các sản phẩm thực phẩm có chứa cần sa hoặc các bộ phận của cây gai dầu". Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày sau ngày đăng Công báo Chính phủ (ngày 24 tháng 7 năm 2021).

Xem chi tiết tại đây!