Tiêu chuẩn về đặc điểm kỹ thuật, phạm vi, ứng dụng và giới hạn của phụ gia thực phẩm

2021-09-15

Tiêu chuẩn về đặc điểm kỹ thuật, phạm vi, ứng dụng và giới hạn của phụ gia thực phẩm (G/SPS/N/TPKM/570) Bản sửa đổi cuối cùng của tiêu chuẩn về đặc điểm kỹ thuật, phạm vi, ứng dụng và giới hạn của phụ gia thực phẩm (G/SPS/N/TPKM/570) đã có hiệu lực vào ngày 18 tháng 8 năm 2021. 

Xem chi tiết tại đây!