Quy định về việc chấp thuận nhập khẩu các sản phẩm được chỉ định của nhà máy được quản lý

2021-09-15

Thông báo về việc sửa đổi "Quy định về việc chấp thuận nhập khẩu các sản phẩm được chỉ định của nhà máy được quản lý"Theo sửa đổi của Đạo luật Bảo vệ và Kiểm dịch Thực vật có tên ban đầu của "Quy định chấp thuận nhập khẩu đối với các mặt hàng thực vật chỉ định được quản lý hoặc các điều khoản khác" được sửa đổi thành "Quy định chấp thuận nhập khẩu đối với các mặt hàng thực vật chỉ định được quản lý ". Đài Loan đã thông báo về dự thảo sửa đổi "Quy định chấp thuận nhập khẩu đối với các mặt hàng thực vật chỉ định được quản lý " vào ngày 10 tháng 7 năm 2020 (G/SPS/N/TPKM/537). Bản sửa đổi có hiệu lực vào ngày 29 tháng 6 năm 2021. 

Xem chi tiết tại đây!