Quy định về việc chấp thuận nhập khẩu các mặt hàng được chỉ định theo quy định

2021-09-15

Thông báo về việc thực hiện "Quy định về việc chấp thuận nhập khẩu các mặt hàng được chỉ định theo quy định".

Đài Loan đã thông báo về dự thảo "Quy định phê duyệt nhập khẩu các mặt hàng được điều chỉnh chỉ định" vào ngày 31  tháng 3 năm 2021 (G/SPS/N/TPKM/566). Quy chế được công bố và có hiệu lực vào ngày 29 tháng 6 năm 2021.Thông báo về việc thực hiện "Quy định về việc chấp thuận nhập khẩu các mặt hàng được chỉ định theo quy định".

Đài Loan đã thông báo về dự thảo "Quy định phê duyệt nhập khẩu các mặt hàng được điều chỉnh chỉ định" vào ngày 31  tháng 3 năm 2021 (G/SPS/N/TPKM/566). Quy chế được công bố và có hiệu lực vào ngày 29 tháng 6 năm 2021.

Xem chi tiết thông báo G/SPS/N/TPKM/566 tại đây