Quy định kỹ thuật về Ngày hết hạn cho các sản phẩm thực phẩm - Phần 1: Ngày hết hạn bắt buộc

2021-09-15

Thời hạn sử dụng tối đa cho phép đối với các sản phẩm thực phẩm có khả năng bị hư hỏng trong điều kiện bảo quản cụ thể và bao bì thích hợpQuy chuẩn kỹ thuật này liên quan đến thời hạn sử dụng tối đa cho phép đối với các sản phẩm thực phẩm có khả năng bị hư hỏng trong điều kiện bảo quản cụ thể và bao bì thích hợp. Nó cũng thiết lập các yêu cầu quan trọng nhất đối với việc ghi nhãn thời hạn sử dụng của tất cả các sản phẩm thực phẩm.

Vào ngày 6 tháng 5 năm 2021, Vương quốc Ả Rập Xê Út đã thông báo cho WTO/SPS biết về thông báo G/SPS/N/SAU/435/Add.1.

Sau khi xem xét ý kiến của các quốc gia thành viên WTO, Vương quốc Ả Rập Xê-út rút lại thông báo trên.

Vào ngày 28 tháng 5 năm 2021, Vương quốc Ả Rập Xê Út đã thông báo cho WTO/SPS về thông báo  G/SPS/N/SAU/435/Add.2.

Sau khi xem xét ý kiến của các quốc gia thành viên WTO, Vương quốc Ả Rập Xê-út rút lại thông báo trên.

Xem chi tiết tại: G/SPS/N/SAU/435/Add.2.