Tiêu chuẩn công nghiệp Thái Lan cho dứa trong thùng kín (TIS 51-2562 (2019))

2021-09-15

Dự thảo Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan đối với dứa trong thùng kín (TIS 51-25XX (20XX,) đã được thông báo trước đây trong G/SPS/N/THA/268/Add1 ngày 26 tháng 9 năm 2019, đã được thông qua và công bố trên Công báo Hoàng gia ngày 19 tháng 7 năm 2021 dưới dạng Thông báo của Bộ Công nghiệp số 5988 (2020) với tiêu đề "Tiêu chuẩn công nghiệp Thái Lan đối với dứa trong thùng kín (TIS 51-2562 (2019))". Dự thảo Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan đối với dứa trong thùng kín (TIS 51-25XX (20XX,) đã được thông báo trước đây trong G/SPS/N/THA/268/Add1 ngày 26 tháng 9 năm 2019, đã được thông qua và công bố trên Công báo Hoàng gia ngày 19 tháng 7 năm 2021 dưới dạng Thông báo của Bộ Công nghiệp số 5988 (2020) với tiêu đề "Tiêu chuẩn công nghiệp Thái Lan đối với dứa trong thùng kín (TIS 51-2562 (2019))".

Tiêu chuẩn này đã được thông báo dưới dạng thông báo TBT, G/TBT/N/THA/554/Add.1 ngày 20 tháng 8 năm 2021.

Ngày có hiệu lực: Thông báo này sẽ có hiệu lực sau 180 ngày kể từ ngày đăng trên Công báo Hoàng gia (15 tháng 01 năm 2022).