Yêu cầu về Kiểm dịch thực vật đối với ớt tươi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc

2022-05-11

Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đã nhận được thông báo từ phía Tổng Cục Hải quan Trung Quốc về việc cho phép xuất khẩu trở lại mặt hàng quả ớt tươi đối với các đơn vị đã được phía Trung Quốc kiểm tra, đánh giá. Nhằm đáp ứng yêu cầu nhập khẩu, Cục BVTV đã ra công văn số 457/BVTV-HTQT về việc yêu cầu Kiểm dịch thực vật đối với ớt tươi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đã nhận được thông báo từ phía Tổng Cục Hải quan Trung Quốc về việc cho phép xuất khẩu trở lại mặt hàng quả ớt tươi đối với các đơn vị đã được phía Trung Quốc kiểm tra, đánh giá. Nhằm đáp ứng yêu cầu nhập khẩu, Cục BVTV đã ra công văn số 457/BVTV-HTQT về việc yêu cầu Kiểm dịch thực vật đối với ớt tươi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Cụ thể:

1. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc TW chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và BVTV thực hiện các nội dung sau:

- Hướng dẫn, tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ kỹ thuật tại địa phương; nông dân ở các vùng trồng; cơ sở chế biến và xuất khẩu ớt về các quy định và yêu cầu kỹ thuật của Trung Quốc.

- Hướng dẫn các vùng trồng ớt xuất khẩu sang Trung Quốc phải đảm bảo truy xuất nguồn gốc, lập và lưu lại hồ sơ, nhật ký sản xuất; và thực hiện việc điều tra và quản lý đối tượng kiểm dịch thực vật mà phía Trung Quốc quan tâm tại phụ lục 1

- Tiếp tục hướng dẫn các cơ sở chế biến, đóng gói có nhu cầu xuất khẩu ớt sang thị trường Trung Quốc bảo đảm đáp ứng các yêu cầu tại phụ lục 2 để phía Tổng cục Hải quan Trung Quốc kiểm tra và phê duyệt trong thời gian tới.

- Tiếp nhận đăng ký, tiến hành kiểm tra đánh giá các vùng trồng, cơ sở đóng gói; sau đó gửi hồ sơ về Cục để xem xét cấp mã số. Thực hiện kiểm tra và lập hồ sơ theo hướng dẫn tại Tiêu chuẩn cơ sở TCCS: 774/2020/BVTV và TCCS: 775/2020/BVTV.

- Thực hiện việc giám sát định kỳ để đảm bảo các vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp mã số luôn đáp ứng quy định của Trung Quốc. Phối hợp với Cục BVTV tiến hành kiểm tra đột xuất vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp mã số.

2. Các đơn vị xuất khẩu ớt

- Chỉ những đơn vị xuất khẩu ớt đã được phía Tổng cục Hải quan Trung Quốc công nhận mới được phép xuất khẩu ớt. Danh sách các đơn vị đã được kiểm tra và công nhận tại phụ lục 3.

- Yêu cầu các đơn vị xuất khẩu đã được kiểm tra và công nhận tiếp tục duy trì các điều kiện của cơ sở đóng gói như hướng dẫn tại phụ lục 2.

- Trong quá trình sơ chế, đóng gói phải có biện pháp bảo đảm loại bỏ các loại sinh vật gây hại mà phía Trung Quôc quan tâm cũng như loại bỏ đất, xác động vật, chất thải động vật, lông gia cầm, hạt cỏ dại, tàn dư thực vật.

- Lô hàng ớt xuất khẩu phải thực hiện việc xử lý kiểm dịch thực vật theo yêu cầu của phía Trung Quốc, bao gồm cả 2 biện pháp xử lý bằng Methyl Bromide và xử lý lạnh, cụ thể như sau:

+ Xử lý Methyl Bromide với liều lượng 32g/m3 trong 2 giờ hoặc 18g/m3 trong 5 giờ.

+ Xử lý lạnh sau khi xử lý Methyl Bromide ở nhiệt độ 0.56-2.77°C trong 4 ngày hoặc nhiệt độ 3.33-8.33°C trong 11 ngày.

- Việc xử lý kiểm dịch thực vật phải được thực hiện bởi các đơn vị cung cấp dịch vụ đủ điều kiện hành nghề xử lý kiểm dịch thực vật bằng biện pháp xông hơi khử trùng và bảo đảm lưu hồ sơ các lần xử lý, gồm biên bản xử lý (tham khảo mẫu tại phụ 4) và giấy chứng nhận xử lý kiểm dịch thực vật (bao gồm cả xử lý Methyl Bromide và xử lý lạnh).

- Các đơn vị xuất khẩu và thực hiện xử lý kiểm dịch thực vật phải bảo đảm việc lưu hồ sơ ít nhất 2 năm và báo cáo định kỳ 6 tháng/lần hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu Cục Bảo vệ thực vật.

3. Cục Bảo vệ thực vật và các đơn vị kiểm dịch thực vật

- Hướng dẫn địa phương các quy định về kiểm dịch thực vật và yêu cầu kỹ thuật để triển khai thực hiện việc xuất khẩu ớt sang thị trường Trung Quốc, đồng thời phối hợp với địa phương để tập huấn các nội dung này cho các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Tổ chức cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói (chế biến) và kiểm tra đột xuất các mã số này. Gửi các mã số đã được cấp cho Tổng cục Hải quan Trung Quốc để làm thủ tục phê duyệt.

- Tiến hành các thủ tục KDTV đối với lô hàng ớt tươi xuất khẩu đi Trung Quốc và cấp Giấy chứng nhận KDTV sau khi đã hoàn thành việc xử lý kiểm dịch thực vật, bảo đảm đáp ứng yêu cầu của Trung Quốc và các nội dung sau:

+ Kiểm tra thông tin lô hàng để bảo đảm hàng hóa từ các vùng trồng và cơ sơ đóng gói đã được Cục BVTV cấp mã số và được phía Trung Quốc công nhận.

+ Xác nhận thông tin quá trình xử lý kiểm dịch thực vật căn cứ trên giấy chứng thư khử trùng do các đơn vị cung cấp dịch vụ đủ điều kiện hành nghề xử lý kiểm dịch thực vật thực hiện.

+ Ghi thông báo bổ sung lên Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật với nội dung “"This chilli pepper covered by this Phytosanitary Certificate was produced by XXX (tên của cơ sơ đóng gói tại phụ lục 3), comply with the requirements GACC, is free of the following quarantine pests of concern to China: Aleurodicus dispersus, Bactrocera caudata, Bactrocera correcta, Bactrocera latifrons, and Phenacoccus solenopsis".

- Tiếp nhận cảnh báo các trường hợp lô hàng vi phạm quy định về KDTV và thông báo cho các địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan để có biện pháp khắc phục.