Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên WTO trong tháng 12/2021

2021-12-28

Từ ngày 01/12-20/12/2021, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp được 69 thông báo của các nước thành viên WTO, trong đó bao gồm 59 dự thảo và 10 văn bản qui phạm pháp luật có hiệu lực quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông, lâm và thủy sản xuất khẩu của Việt Nam (danh sách kèm theo) Xem chi tiết tại đây!