Châu Âu - Phụ gia thực phẩm titanium dioxide  (E171)

2021-11-16

Dự thảo sửa đổi Phụ lục II và III Quy định (EC) số 1333/2008  của  Nghị viện châu Âu và của Hội đồng liên quan đến phụ gia thực phẩm titanium dioxide  (E171)Xóa  bỏ  việc  sử  dụng  titanium dioxide  (E171) trong thực phẩm dựa trên quan điểm khoa học, kết luận rằng titanium dioxide không còn được coi là an toàn khi sử dụng như một chất phụ gia thực phẩm của Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA). Văn bản bao gồm cam kết  xem xét  sự  cần  thiết  khi cho  phép  titanium dioxide (E171) hoặc xóa khỏi danh sách phụ gia thực phẩm chỉ để sử dụng duy nhất làm màu trong các sản phẩm thuốc trong khoảng thời gian ba năm kể từ khi quy định này có hiệu lực.

Để đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ, văn bản nêu rõ  thực  phẩm có  chứa  titanium dioxide (E171) theo Quy định áp dụng trước ngày Quy định có hiệu lực vẫn có  thể được đưa ra thị trường cho đến sáu tháng sau ngày Quy định có hiệu lực. Những thực phẩm này sau đó có thể tiếp tục được bán trên thị trường cho đến thời gian sử dụng tốt nhất hoặc đến 'hạn sử dụng'.

Xem chi tiết: G/SPS/N/EU/512