Tiêu chuẩn về chất gây ô nhiễm tetrahydrocannabinol và cannabidiol trong thực phẩm

2021-09-15

Dự thảo Thông báo của Bộ Y tế Công cộng (MOPH) có tiêu đề "Tiêu chuẩn về các chất gây ô nhiễm trong thực phẩm (Ấn bản lần thứ 2)", được thông báo trước đó trong G/SPS/N/THA/391 ngày 5 tháng 5 năm 2021 hiện đã được thông qua.Dự thảo Thông báo của Bộ Y tế Công cộng (MOPH) có tiêu đề "Tiêu chuẩn về các chất gây ô nhiễm trong thực phẩm (Ấn bản lần thứ 2)", được thông báo trước đó trong G/SPS/N/THA/391 ngày 5 tháng 5 năm 2021 hiện đã được thông qua và xuất bản trên Công báo Hoàng gia ngày 23 Tháng 7 năm 2021 theo Thông báo của MOPH (số 428) có tiêu đề "Tiêu chuẩn về chất gây ô nhiễm cetrahydrocannabinol và cannabidiol trong thực phẩm". Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày sau ngày đăng Công báo Chính phủ (ngày 24 tháng 7 năm 2021).

Xem chi tiết tại đây!