Tiêu chuẩn thú y nhập khẩu: Sản phẩm mầm bò

2021-09-15

Giấy chứng nhận xuất khẩu phải được xem xét theo Tiêu chuẩn Y tế Nhập khẩu: Mầm bò. Giấy chứng nhận xuất khẩu phải được xem xét theo Tiêu chuẩn Y tế Nhập khẩu: Mầm bò. Giấy tờ này có thể được sử dụng ngay sau khi chúng được chấp thuận. Các quy định hiện hành sẽ vẫn có hiệu lực cho đến ngày 25 tháng 4 năm 2022.

Tải tài liệu tại đây: G/SPS/N/NZL/645/Add.1